Universitat Rovira i Virgili

Tarifes

Aplicabilitat de la tarifa URV

S'aplica aquesta tarifa quan els serveis que es prestin es derivin de:

En el cas d'equips adquirits abans de l'1 de gener de 2018, en la tarifa URV es diferencia: investigadors de la URV que han participat en el cofinançament d'equipament de l'SRCiT (URVc) i la resta de membres de la URV. En la tarifa URVc es resta de la tarifa URV la repercussió en una hora d'ús de l'equip de la quantitat cofinançada pels grups de recerca. En el cas d'equips adquirits amb posterioritat a l'1 de gener de 2018, només hi ha una única tarifa URV.

Aquesta tarifa s'aplica a tot el PDI de la URV amb independència de la institució CEICS en què tinguin el projecte. Atès que es fa a través d’una factura externa, s’aplicaran els costos indirectes en virtut de la Normativa de Cànons de la URV.

Aplicabilitat de la tarifa per Activitats R+D+I

S'aplica aquesta tarifa quan els serveis que es prestin es derivin d’activitats de R+D+I, en particular de:

Aquesta tarifa s'aplica a personal investigador d'institucions del CEICS que no siguin PDI de la URV.

Aplicabilitat de la tarifa EXTERNA

S’aplica aquesta tarifa quan els serveis que es prestin es derivin de la contractació provinent d’institucions o empreses externes a la URV no contemplats al paràgraf anterior.

Altres

Els usuaris de l’SRCiT, faran constar en les seves publicacions tant la utilització de les instal·lacions com l’assessorament dels tècnics de l’SRCiT.

Si en la realització d’aquestes prestacions algun del costos l’aportés l’usuari intern (el personal, per exemple), es restaria del preu.

Als preus derivats de prestacions externs s’aplica el tipus impositiu vigent de la llei de l’IVA sobre el preu final.

Les despeses ocasionades per la negligència dels usuaris interns en l’ús dels equipaments i instal·lacions de l’SRCiT les ha d’abonar l’usuari.

 

TARIFES DEL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS. ANY 2023

ÀREA DE QUÍMICA SOSTENIBLE I ENERGIES RENOVABLES

Codi Prestació Preu unitari (€)
QUIM-TEC Personal Àrea de Química Sostenible i Energies Renovables EXT R+D+I URVC URV
QUIM-TEC01 Hora tècnic de grau superior 81,78  68,15 N/A 24,85
QUIM-TEC02 Hora tècnic de grau mitjà 56,97 49,06 N/A 17,88
QUIM-CRI Criogènia EXT R+D+I URVC URV
QUIM-CRI01 Nitrogen líquid o gas (per kg enretirat del tanc) 1,80 1,45 N/A 1,00
QUIM-DRX Difracció de raigs-X EXT R+D+I URVC URV
QUIM-DRX02 Ús del difractòmetre D8-Advance (preu hora) 74,55 62,12 N/A 24,00
QUIM-DRX08 Ús del difractòmetre D8-Discover (preu hora) 83,00 69,00 N/A 39,47
QUIM-EIR Espectrofotometria IR EXT R+D+I URVC URV
QUIM-EIR01 Anàlisi instrumental IR (per espectre) 60,00 50,00 8,00 15,00
QUIM-EIR03 Anàlisi instrumental IR (per hora de cinètica en sessions de fins a 8 hores) N/A N/A 4,00 10,00
QUIM-EIR04 Preparació de mostra 36,00 30,00 N/A 12,00
QUIM-EICP Espectrometria d'emissió per ICP-OES EXT R+D+I URVC URV
QUIM-EICP01 Anàlisi instrumental ICP-OES (per hora) 78,00 65,00 N/A 50,00
QUIM-EMA Espectrometria de masses EXT R+D+I URVC URV
QUIM-EMA01 Anàlisi instrumental GC-MS (preu hora, costos de processament de mostra no inclosos) 72,00 60,00 16,80 18,00
QUIM-EMA11 Anàlisi instrumental HPLC-UV (autoservei, costos de processament de mostra no inclosos) 31,20 26,00 13,60 15,00
QUIM-EMA16 Ús detector índex refracció (per hora, addicional a ús HPLC-UV) 4,11 3,43 1,48 2,94
QUIM-EMA23 Anàlisi instrumental GC-Exactive-Triplus (preu hora, costos de processament de mostra no inclosos) 110,00 91,00 N/A 41,50
QUIM-EMA26 Anàlisi instrumental LC-Orbitrap-IDX (preu hora, costos de processament de mostra no inclosos) 102,26 85,22 N/A 35,44
QUIM-EMA27 Anàlisi instrumental Maldi-Exploris (preu hora, costos de processament de mostra no inclosos) 134,42 112,02 N/A 45,10
QUIM-LAB Laboratori preparatiu EXT R+D+I URVC URV
QUIM-LAB01 Molta manual (per mostra, autoservei per a usuaris interns) 36,00 30,00 N/A 10,00
QUIM-LAB02 Molta mecànica molí de boles (per mostra, autoservei per a usuaris interns) 43,20 36,00 N/A 10,00
QUIM-LAB03 Disgregació de mostres amb atac àcid per microones (per mostra, autoservei per a usuaris interns) 43,20 36,00 N/A 10,00
QUIM-LAB04 Mufla (per mostra, autoservei per a usuaris interns) 43,20 36,00 N/A 10,00
QUIM-LAB05 Dissolució amb dissolvents orgànics (per mostra, autoservei per a usuaris interns) 43,20 36,00 N/A 10,00
QUIM-LAB06 Repercussió d'altres fungibles, preu unitari 1,00 1,00 1,00 1,00
QUIM-LAB07 Ús liofilitzador (hora, autoservei) 1,20 1,00 N/A 0,25
QUIM-LAB09 Ús laboratori preparatiu (hora, autoservei) 30,00 25,00 N/A 5,00
QUIM-POL Polarimetria EXT R+D+I URVC URV
QUIM-POL01 Anàlisi instrumental polarímetre (preu hora, autoservei) 23,34 19,45 N/A 5,19
QUIM-RMN Espectrometria RMN EXT R+D+I URVC URV
QUIM-RMN01 Preparació de mostra amb cloroform deuterat 4,82 4,02 N/A 3,22
QUIM-RMN02 Preparació de mostra amb aigua deuterada 11,25 9,37 N/A 7,49
QUIM-RMN03 Preparació de mostra amb DMSO deuterat 30,86 25,71 N/A 20,58
QUIM-RMN04 Preparació de mostra amb metanol deuterat 72,32 60,28 N/A 48,22
QUIM-RMN05 Preparació de mostra amb acetonitril deuterat 62,67 52,24 N/A 41,79
QUIM-RMN06 Preparació de mostra amb acetona deuterada 45,81 38,17 N/A 30,53
QUIM-RMN07 Anàlisi instrumental RMN (per hora) 94,65 79,06 11,56 22,40
QUIM-MEC Taller Mecànic EXT R+D+I URVC URV
QUIM-MEC01 Ús fresadora per mecanitzat d'inox (preu addicional al de mecanitzat de materials tous)(preu hora) 4,20 3,60 N/A 3,00
QUIM-MEC02 Ús fresadora per mecanitzat de materials tous (preu hora) 69,27 59,45 N/A 27,44
QUIM-MEC03 Ús fresadora per mecanitzat de ferro (preu addicional al de mecanitzat de materials tous) (preu hora) 2,10 1,80 N/A 1,50
QUIM-MEC04 Ús torn per mecanitzat d'inox (preu addicional al de mecanitzat de materials tous) (preu hora) 1,00 0,82 N/A 0,68
QUIM-MEC05 Ús torn per mecanitzat de materials tous (preu hora) 57,60 48,00 N/A 20,75
QUIM-MEC06 Ús torn per mecanitzat de ferro (preu addicional al de mecanitzat de materials tous)(preu hora) 0,50 0,41 N/A 0,34
QUIM-MEC07 Ús soldador elèctric (preu hora) 60,00 50,00 N/A 22,00
QUIM-MEC08 Ús soldador TIG per inox (preu hora) 55,00 46,00 N/A 20,00
QUIM-MEC09 Ús serra cinta (preu hora) 56,16 46,80 N/A 17,79
QUIM-MEC10 Ús trepant columna (preu hora) 56,16 46,80 N/A 17,79
QUIM-MEC11 Ús màquines de mà (preu hora) 60,27 50,22 N/A 14,44
QUIM-MEC12 Ús eines de mà (preu hora) 47,95 39,96 N/A 11,76
QUIM-MEC13 Adquisició de materials 1,00 1,00 N/A 1,00
QUIM-MEC14 Disseny i prospectives (preu per hora) 88,49 73,74 N/A 34,57
QUIM-MEC15 Hora de tècnic de taller (mecanització) 59,67 53,07 N/A 25,18
QUIM-MEC16 Ús torn CNC per mecanitzat d'inox (preu addicional al de mecanitzat de materials tous)(preu hora) 1,00 0,82 N/A 0,68
QUIM-MEC17 Ús torn CNC per mecanitzat de materials tous (preu hora) 72,00 60,00 N/A 24,00
QUIM-MEC18 Ús torn CNC per mecanitzat de ferro (preu addicional al de mecanitzat de materials tous)(preu hora) 2,10 1,80 N/A 1,50
QUIM-MEC19 Ús impressora 3D (no inclou personal)(preu hora) 5,76 4,80 N/A 4,00

ÀREA DE MICROSCÒPIA I TÈCNIQUES NANOMÈTRIQUES

Codi Prestació Preu unitari (€)
MTN-TEC Personal de Microscòpia i Tècniques Nanomètriques EXT R+D+I URVC URV
MTN-TEC01 Hora tècnic de grau superior 81,78 68,15 N/A 24,85
MTN-TEC02 Hora tècnic de grau mitjà 56,97 49,06 N/A 17,88
MTN-MAI Microscòpia Anàlisi Instrumental EXT R+D+I URVC URV
MTN-MAI03 Quanta 600 (Mode alt buit) (per hora) 78,00 65,00 17,70 26,70
MTN-MAI05 Quanta 600 (Modes ESEM i baix buit)(per hora). Preu addicional a l’ús del Quanta 600 en mode alt buit 2,00 1,50 1,20 1,20
MTN-MAI07 TEM (per hora) 70,00 58,00 19,50 25,50
MTN-MAI09 AFM/STM (per hora) 180,00 150,00 10,00 35,00
MTN-MAI11 Confocal. Preu addicional a l’ús del microscopi invertit de fluorescència (per hora, 1 làser) 5,76 4,80 3,00 4,00
MTN-MAI12 Confocal (per hora, 2 làsers, processament de mostra no inclòs) 11,52 9,60 6,00 8,00
MTN-MAI13 Microscopi invertit de fluorescència (per hora) (per interns, autoservei) 53,00 44,17 7,00 15,00
MTN-MAI14 Confocal (per hora, 3 làsers, autoservei, processament de mostra no inclòs) 17,30 14,40 9,00 12,00
MTN-MAI15 Ús platina Peltier -20ºC a 50ºC. Preu addicional a l'ús de Quanta 600 (per hora) 35,37 29,48 N/A 6,68
MTN-MAI16 Ús platina d'escalfament fins a 400ºC. Preu addicional a l'ús de Quanta 600 (per hora) 67,91 56,60 N/A 54,62
MTN-MAI17 Ús platina d'escalfament fins a 1500ºC. Preu addicional a l'ús de Quanta 600 (per hora) 77,83 64,85 N/A 62,66
MTN-MAI18 Ús detector STEM (preu addicional a l'ús de Quanta 600 per hora) 35,37 29,48 N/A 6,74
MTN-MAI19 Confocal RAMAN FT-IR (per hora i 1 làser) 61,20 51,00 12,25 19,00
MTN-MAI20 Confocal RAMAN FT-IR (per hora i preu addicional per 2 làsers) 3,90 3,25 2,70 2,70
MTN-MAI21 Microscòpia òptica amb CCD (autoservei) 8,27 6,89 3,67 5,74
MTN-MAI22 Confocal RAMAN FT-IR (per hora i preu addicional per 3 làsers) 7,80 6,50 5,40 5,40
MTN-MAI23 AFM, mesures mecàniques (mòdul Yang, nanoempremtació, mesures de força) (per hora) 192,00 160,00 12,00 37,00
MTN-MAI36 FESEM SCIOS (per hora) 187,00 151,00 N/A 76,00
MTN-MAI37 FESEM-FIB SCIOS (per hora). Preu addicional a l’ànalisi instrumental FESEM SCIOS 18,50 15,50 N/A 13,00
MTN-MAI38 Tractament imatge FESEM SCIOS (per hora) 16,58 13,26 N/A 7,78
MTN-MAI39 FETEM JEOL F200 (per hora) 132,51 110,43 N/A 47,99
MTN-MPM Preparació de mostres per a microscòpia EXT R+D+I URVC URV
MTN-MPM01 Fixació (per mostra) 6,18 5,15 N/A 4,29
MTN-MPM02 Tractament amb glutaraldehid (per mostra) N/A N/A N/A 1,54
MTN-MPM03 Tractament amb osmi (per mostra) N/A N/A N/A 3,88
MTN-MPM04 Inclusió spurrs (1-3 mostres) 18,14 15,12 N/A 12,60
MTN-MPM05 Inclusió spurrs (4-6 mostres) N/A N/A N/A 15,80
MTN-MPM06 Inclusió spurrs (7-9 mostres) N/A N/A N/A 17,67
MTN-MPM07 Semifins (per mostra) 6,53 5,45 N/A 4,54
MTN-MPM08 Ultrafins (per bloc) 47,76 39,80 N/A 33,17
MTN-MPM09 Contrastat (per procés) 11,09 9,24 N/A 7,70
MTN-MPM10 Caixa portareixetes ultrafins (per caixa) N/A N/A N/A 25,63
MTN-MPM12 Deshidratació (1-3 mostres) 10,80 9,00 N/A 7,50
MTN-MPM13 Deshidratació (4-6 mostres) 13,33 11,11 N/A 9,26
MTN-MPM14 Deshidratació (7-9 mostres) N/A N/A N/A 11,32
MTN-MPM15 Punt crític (per procés) N/A 7,23 N/A 6,03
MTN-MPM16 Muntatge stub Al/araldite (per procés) 4,50 3,75 N/A 3,12
MTN-MPM19 Biadhesiu de carbó 12mm diàmetre 0,93 0,78 N/A 0,65
MTN-MPM20 Metal·lització (per cicle) (per cada 20 nm) (Au, Al, Cr, altres metalls a consultar) 26,66 22,22 N/A 18,51
MTN-MPM21 Evaporació (per procés) 8,89 7,41 N/A 6,17
MTN-MPM22 Reixeta de coure amb Formvar 4,11 3,42 N/A 2,85
MTN-MPM23 Reixeta d’or 8,03 6,69 N/A 5,58
MTN-MPM25 Stubs 12mm de diàmetre (per unitat) 1,87 1,56 N/A 1,30
MTN-MPM26 Stubs inclinats 45º (per unitat) 11,81 9,84 N/A 8,20
MTN-MPM27 Reixetes perforades per a ESEM (per unitat) 7,06 5,88 N/A 4,90
MTN-MPM28 Stubs magnètics (per unitat) 4,24 3,53 N/A 2,94
MTN-MPM29 Punta STM 11,87 9,90 N/A 8,25
MTN-MPM30 Suport de mica (per mostra) 0,71 0,59 N/A 0,49
MTN-MPM31 Suport de grafit (per mostra) 4,76 3,97 N/A 3,31
MTN-MPM32 Preparació de mostres en portaobjectes 1,25 1,04 N/A 0,87
MTN-MPM33 Punta AFM (estàndard, per unitat) 44,36 36,97 N/A 30,81
MTN-MPM34 Punta conductora AFM (per unitat) 46,28 38,57 N/A 32,14
MTN-MPM35 Reixetes de TEM per temperatura 69,43 57,86 N/A 48,22
MTN-MPM36 Anàlisi d’imatge (per hora) 11,58 9,65 N/A 8,04
MTN-MPM38 Puntes fines (Ultra sharp) AFM 144,66 120,55 N/A 100,46
MTN-MPM39 Capsa de gel 17,37 14,47 N/A 12,06
MTN-MPM41 Repercussió de fungibles 1,00 1,00 1,00 1,00
MTN-MPM42 Cinta de carbó de doble cara (1cm) 1,23 1,03 N/A 0,86
MTN-MPM43 Cinta Al, Cu (1 cm) 0,49 0,40 N/A 0,34
MTN-MPM44 Cinta adhesiva de Cu doble cara (per cm) 1,84 1,54 N/A 1,28
MTN-MPM45 Stubs 90º ESEM (per unitat) 9,65 8,04 N/A 6,70
MTN-MPM46 Caixa de 50 reixetes Formvar-carbó 174,44 147,87 N/A 123,22
MTN-MPM47 Reixetes Gilder 200 mesh (unitat) 0,97 0,81 N/A 0,67
MTN-MPM48 Stubs Grans 25mm diàmetre (unitat) 9,33 7,78 N/A 6,48
MTN-MPM49 Caixa Membranes FIB 5,79 4,82 N/A 4,02
MTN-MPM50 Reixetes FIB de coure 8,68 7,23 N/A 6,03
MTN-MPM51 Preu fungible Deposició (per hora) Pt amb FESEM-FIB 40,50 33,75 N/A 28,12
MTN-MPM52 Preu fungible Deposició (per hora) C amb FESEM-FIB 7,71 6,43 N/A 5,35
MTN-MPM53 Preu fungible Deposició (per hora) SiO2 amb FESEM-FIB 10,12 8,43 N/A 7,03
MTN-MPM54 Fresatge de C amb FESEM-FIB 1,87 1,56 N/A 1,30
MTN-MPM55 Cubeta z-sizer plàstic 3,73 3,11 N/A 2,59
MTN-MPM56 Cubeta z-sizer potencial z 44,81 37,34 N/A 31,12
MTN-MPM57 Biadhesiu de carbó 25mm diàmetre 1,44 1,20 N/A 1,00
MTN-MPM58 Muntatge plata 1,31 1,09 N/A 0,91
MTN-MPM59 Tub individual pin 0,93 0,78 N/A 0,65
MTN-MPM60 Caixa 2x2cm 3,92 3,27 N/A 2,72
MTN-MPM61 Caixa 2" 13,07 10,89 N/A 9,08
MTN-MPM62 Caixa 3" 16,24 13,54 N/A 11,28
MTN-MPM63 Caixa 4" 24,27 20,23 N/A 16,85
MTN-MPM64 Reixetes FIB de carbó 37,34 31,12 N/A 25,93
MTN-MPM65 Crio-tall 11,95 9,96 N/A 8,30
MTN-MPM66 Nitrogen líquid o gas (per kg enretirat del tanc) 1,80 1,45 N/A 1,00
MTN-MSB Sala blanca EXT R+D+I URVC URV
MTN-MSB01 Ús làser CO2 (per hora) 14,16 11,79 6,91 7,78
MTN-MSB02 Ús mufla amb sistema de buit (per hora) 9,90 8,25 N/A 4,02
MTN-MSB03 Ús sala blanca (preu per hora) 119,00 98,00 N/A 29,00
MTN-MSB05 Ús nanolitògraf DWL66FS (per hora,autoservei) 105,00 88,00 N/A 29,50
MTN-MSB07 Ús polvorització catòdica (sputtering)(no inclou targets) 106,00 88,33 N/A 42,50
MTN-MSB09 Ús Spin Coater (per hora, no inclou resines ni personal) 7,07 5,90 N/A 4,01
MTN-MSB10 Material fungible deposició d'Au (100 nm) 198,90 165,75 N/A 77,79
MTN-MSB11 Material fungible deposició de Ti (100 nm) 66,30 55,25 N/A 3,24
MTN-MSB12 Material fungible deposició de Pt (100 nm) 248,63 198,90 N/A 103,72
MTN-MSB13 ICP material fungible (SF6, CHF3) (cabal 50 sccm) (per minut) 2,28 1,90 N/A 1,58
MTN-MSB14 ICP (C4F8)(cabal 50 sccm) (per minut) 2,12 1,77 N/A 1,72
MTN-MSB15 Repercussió de fungibles (foto-resines, oblies, màscares, LN2, etc.,) 1,00 1,00 1,00 1,00
MTN-MSB20 Hora ús RIE (petit cofinançador) 109,58 91,32 26,76 34,53
MTN-MSB21 Hora ús RIE (gran cofinançador) 109,58 91,32 9,08 34,53
MTN-MSB22 Ús Mask Aligner (per mostra) 3,43 2,85 N/A 1,85
MTN-MSB23 Ús Z-sizer (per hora) 181,56 151,30 47,07 66,11

GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA URV

Codi Prestació Preu unitari (€)
GMEC-TEC Personal dedicat al manteniment de l'equipament científic EXT R+D+I URVC URV
GMEC-TEC01 Hora tècnic de grau superior N/A N/A N/A 24,85
GMEC-TEC02 Hora tècnic de grau mitjà N/A N/A N/A 17,88
GMEC-VER Verificació d'equipament científic EXT R+D+I URVC URV
GMEC-VER01 Ús de balança analítica certificada per a verificació d'aparells volumètrics (per hora. Autousuaris) N/A N/A N/A 3,37
GMEC-VER02 Préstec de set de masses amb certificació F per verificació de balances (per dia. Autousuaris) N/A N/A N/A 4,69