Universitat Rovira i Virgili

Microscòpia confocal d’escaneig

El microscopi làser scanning confocal Nikon TE 2000E és un  microscopi òptic invertit que a partir de la detecció de la fluorescència és capaç d'obtenir imatges tridimensionals. Ens elimina el senyal fluorescent provinent de la part de la mostra que està fora de focus, amb la qual cosa s'aconsegueixen, de manera no destructiva, seccions òptiques a diferents plans de la mostra. Aquestes seccions poden ser utilitzades per fer-ne una anàlisi tridimensional o per a l'observació d'una part interna de la mostra. 

La microscòpia confocal augmenta significativament la resolució òptica i el contrast de les imatges. Aquests avantatges la converteixen en una eina imprescindible quan cal obtenir imatges d'alta resolució i quan es duen a terme estudis de col·localització. 

Les seccions òptiques obtingudes per microscòpia confocal contenen la informació per poder fer posteriorment una anàlisi tridimensional: quantificació volumètrica, distribució de la fluorescència, anàlisi de la col·localització, etc

Pujar

El microscopi està equipat amb tres línies làser d'excitació. 488nm, 543nm i 633nm i quatre canals de detecció simultanis, els tres detectors de la fluorescència i un altre per a llum transmesa.

Com a font d'il·luminació disposa d'una làmpada de mercuri HBO100 per a la visualització de les mostres amb fluorescència; i llum transmesa per a camp clar i per al contrast d'interferència diferencial (DIC)

Per a visualitzar la mostra, aquest sistema està equipat amb els següents filtres:

Els objectius disponibles en aquest equip son: 

Pujar

Pujar


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?