Universitat Rovira i Virgili

GC-HRMS

L'Exactive GC és un sistema d'alta resolució format per un espectròmetre de masses i un cromatògraf de gasos que proporciona elevada sensibilitat tant per a anàlisi dirigit com no-dirigit, degut al seu poder de resolució, exactitud de massa i rang dinàmic lineal proporcionats per la tecnologia Orbitrap.

La combinació d'aquestes característiques permet obtenir un poder de resolució de fins a 50,000 (FWHM) a m/z 272, i treballar en el rang de masses entre 30 i 3000 m/z.

  • Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 amb una despesa subvencionable de 318.000,10€.


*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?