Universitat Rovira i Virgili

GC-MS

Espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos HP: Agilent model G1099A/MSD5973 Mass Detector.

Pujar


*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?