Universitat Rovira i Virgili

Serveis als usuaris

Al Servei de Recursos Científics i Tècnics posem a disposició del personal investigador assessorament i equipament tecnològic especialitzat. Oferim un acompanyament integral a totes les etapes de la recerca. Des del plantejament, amb l'assessorament i la selecció de la tecnologia més adequada a cada necessitat; a la interpretació dels resultats que se n'obtenen; passant per la formació als professionals que han d’utilitzar l'equipament. El nostre objectiu és ajudar-te a assolir les expectatives amb eficiència.

Explica'ns la teva necessitat i mirarem com podem ajudar-te!

Els nostres serveis principals són els següents.

T’ajudem a escollir entre diferents tècniques a utilitzar per a solucionar un problema (en l'àmbit químic d'estructures, disseny, fabricació, contaminacions, propietats físiques... etc), t’expliquem els resultats que s’obtindrien i analitzem les probabilitats de poder solucionar el problema.

Pujar

  1. Fabricació de micro i nano components: Transferència de dissenys i patrons d'escala sub-micromètrica sobre resines fotosensibles. Deposició de capes uniformes o nanopartícules de diferents elements i compostos químics. Gravat en sec i microestructuració de substrats (Si, SiO2, etc.).

  2. Disseny i mecanització de prototips: Elaboració de peces úniques (prototips) per a facilitar processos de recerca (caixes per a dispositius electrònics o sensors, petits reactors, etc.)

Tècniques disponibles

Pujar

Es determina la forma i mida de materials particulats i no particulats, a escala micro i nanomètrica, així com la seva composició i distribució elemental. També es determinen com aquests elements estan combinats entre ells formant matèria cristal·lina tant micro com nanomètrica. Les tècniques emprades es basen en l'anàlisi d'imatge electrònica, interacció de la matèria amb un feix d'elevada energia (electrons, làser o raigs-X) i forces de repulsió atòmica.

Tecnologies disponibles

Pujar

Es pot determinar de forma qualitativa l'estructura de compostos purs solubles en solvents deuterats . També es poden quantificar mescles tenint en compte la sensibilitat de la tècnica, en RMN, depenent del tipus de compost el límit de detecció podria estar sobre un 0.5%. Les tècniques emprades per avalar l'estructura molecular es basen en les interaccions (no destructives) de la matèria amb radiacions en la zones de radiofreqüències, infraroig i UV-Vis (RMN, IRFT).

Tècniques disponibles

Pujar

Es determina informació de la massa molecular d'un compost orgànic i informació estructural del mateix mitjançant espectrometria de masses acoblada a cromatografia (líquida o de gasos). Les tècniques emprades en aquesta caracterització es basen en la ionització de la mostra per posteriorment separar-ne els ions i els fragments moleculars en funció de la seva relació massa/càrrega. L'acoblament amb una tècnica de separació com és la cromatografia de líquids (HPLC) o de gasos (GC) permet analitzar, quantificar i identificar un gran nombre de compostos en mescles complexes. L'espectrometria de masses s'empra doncs a nivell qualitatiu i quantitatiu, permetent arribar a límits de detecció molt baixos.

Tècniques disponibles

Pujar

Es determina la composició elemental, qualitativa i quantitativa, de la matèria sòlida (orgànica o inorgànica) mitjançant tècniques destructives i no destructives de la mostra. Les tècniques emprades es basen en la interacció de la matèria amb un feix d'electrons o raigs-X (no destructiu) i amb l'emissió espectral dels àtoms ionitzats en un plasma (destructiu). El límit de detecció va des de % fins a les ppb. També es determinen com aquests elements estan combinats entre ells i si estan en forma cristal·lina. També es poden determinar els compostos orgànics desorbits i ionitzats de la superfície d'un sòlid mitjançant un làser (MALDI) i analitzats per espectrometria de masses d'alta resolució (HRMS).

Tècniques disponibles

Pujar

Es determina de forma qualitativa i quantitativa les fases cristal·lines que composen la matèria sòlida. Les tècniques emprades es basen en la interacció (no destructiva) de la matèria amb un feix d'electrons o raigs-X i el límit de detecció és fins al 0.1% en pes. També poden determinar la fracció amorfa d'una mostra sòlida.

Tècniques disponibles

Pujar

El Servei de Protecció Radiològica (SPR) és una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) autoritzada pel Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 1997. Centra la seva activitat en el camp de la protecció dels professionals, malalts i públic en general de centres sanitaris en front dels possibles efectes de les radiacions ionitzants.

Pujar

A banda de tots els serveis i tècniques llistades anteriorment… 

També t'oferim

Pujar

Oferim un acompanyament integral a totes les etapes de la recerca.