Universitat Rovira i Virgili

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

La Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) permet d'observar qualsevol nucli que tingui propietats magnètiques. El fet que el nucli d'hidrogen (que és present en la majoria de compostos orgànics) sigui relativament sensible a la tècnica fa que aquesta tècnica sigui principal per a determinació estructural de molècules orgàniques.

Els nuclis s'orienten sotmesos a un camp magnètic intens generat per un superconductor i, seleccionant la freqüència de pols específic per al nucli que volem examinar, s'observen selectivament.

Una vegada seleccionada la freqüència, els nuclis es poden distingir entre ells gràcies a les diferències que presenten en el seu entorn magnètic dins de la molècula; és a dir, la seva posició i el seu entorn químic en la molècula.

Pujar

Pujar

Experiments mono i bidimensionals (1H, 13C, 31P, 19F..., COSY, TOCSY, HSQC, HBMC, NOESY, ROESY...) per a:

Pujar

Possibles riscos de seguretat a tenir en compte: 


RESERVA

*Ja t’has donat d’alta al Portal de l'Usuari?